RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wobec wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleczewie jest Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie, ul. Strażacka 1; 62-540 Kleczew

2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleczewie jest Pani Ewa Michalak. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: mgops@mgops.kleczew.pl lub telefonicznie: 63 2701139.

3. Administrator danych osobowych – Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleczewie;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:                      
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;                          
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kleczewie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                        

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony damych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.

Informacja wytworzona przez:
Marcin Gwizd , w dniu:  16‑10‑2018 20:46:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Gwizd , w dniu:  16‑10‑2018 20:46:26
Data ostatniej aktualizacji:
16‑10‑2018 20:49:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive